บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

เกี่ยวกับเรา

About us

      หลังจากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงประกาศจัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย” ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2538 เพื่อทำหน้าที่ ผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาตามปรัชญา “ผลิตบัณฑิตที่เลิศคุณธรรม ล้ำปัญญา แกร่งกล้าและเอื้ออาทรต่อ ท้องถิ่นและวิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย” ภายใต้การอำนวยการกำกับดูแลและดำเนินงานของ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากปี พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชปรับเปลี่ยน สถานะจากสถาบันราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีการปรับโครงสร้างการบริหารทำให้บัณฑิตวิทยาลัยตามโครงสร้างองค์กรใหม่ ซึ่งส่งผลให้ การผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นหน้าที่ของแต่ละคณะ ที่ต้องดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และผลิตบัณฑิตศึกษาไปตามแนวทาง ของแต่ละคณะและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครศรีธรรมราช มีนโยบายให้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย” ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อบริหาร จัดการโครงการฯ เนื่องจากมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีรูปแบบบูรณาการศาสตร์ ทำให้เกิด หลักสูตรที่หลากหลายขึ้น ภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา