บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม กิจกรรมการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพในรูปแบบเสวนาออนไลน์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมคณะ […]

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทย […]