ประชุม คณะผู้บริหาร และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อกำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานโครงการกิจกรรมที่ต้องดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 2

วันที่ 16 มกราคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏน […]