แบบฟอร์มคำร้อง

บฑว.01 คำร้องขอพิจารณาชื่อเรื่องดาวน์โหลด
บฑว.02 ประเด็นในการพิจารณาชื่อเรื่องดาวน์โหลด
บฑว.03 แบบเสนอชื่อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษาดาวน์โหลด
บฑว.04 แบบเสนอขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาเค้าโครงดาวน์โหลด
บฑว.05 แบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงดาวน์โหลด
บฑว.06 ขออนุญาตสอบปากเปล่าดาวน์โหลด
บฑว.07 แบบเสนอสอบปากเปล่าดาวน์โหลด
บฑว.08 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าดาวน์โหลด
บฑว.09 แบบฟอร์มส่งตรวจรูปแบบดาวน์โหลด
บฑว.10 แบบรับรองให้นักศึกษาดำเนินการจัดทำฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลด
บฑว.11 แบบเสนอ ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระดาวน์โหลด

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

1 แบบฟอร์มขอหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญทำวิทยานิพนธ์ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มขอหนังสือทดลองใช้เครื่องมือวิจัย tryoutดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์มขอหนังสือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยดาวน์โหลด
4 แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้ทรงคุณวุฒิดาวน์โหลด

ระบบและกลไก

ระบบและกลไกการสอบเค้าโครงดาวน์โหลด
ระบบและกลไกการสอบชื่อเรื่องดาวน์โหลด
ระบบและกลไกการสอบปากเปล่าดาวน์โหลด