บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันที่ 20 เมษายน 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ซึ่งดำเนินการสอบคัดเลือก ณ อาคาร 9 บัณฑิตวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์