🗓️ วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเรียน 924 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย📍

🖊️จัดวาระการประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

👤มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งมีผู้บริหาร 5 คน และเจ้าหน้าที่ 9 คน โดยมี รศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม

📝เป้าหมายของการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวปฏิบัติ และแนวคิดในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

✨เพื่อให้การปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช