บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

👉🏻หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

✒️สาขาวิชาการจัดการศิลปะและนวัตกรรมสร้างสรรค์

🗣️จัดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา รหัส 63 จำนวน 2 คน

1. นายนิติพัฒน์ หันสังข์

2. ว่าที่ร้อยตรีเดชาวัต แดงเพ็ง

✍🏻โดยมีคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ดังนี้

(ช่วงเช้า) 1. ผศ.ดร.อุทิศ สังขรัตน์ ประธานกรรมการ

2. ผศ.ดร.สุธิดา ชัยรักษา เงินถาวร กรรมการ

3. ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว กรรมการและเลขานุการ

(ช่วงบ่าย) 1. ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ประธานกรรมการ

2. ผศ.ดร.สุธิดา ชัยรักษา เงินถาวร กรรมการ

ที่ปรึกษา

3. ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว กรรมการและเลขานุการ

🗓️วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเรียน 924