บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันที่ 8 พฤษจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (GSJ-NSTRU) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ห้อง 924