ประกาศ

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566
เวลาสอบ 08.30 – 11.00 น. (เข้าสายไม่เกิน 15 นาที)
ณ อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตรงข้าม Amazon)

อย่าลืม!! แสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรอย่างอื่นที่ทางราชการออก