วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. หลักสูตรนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) เข้ารับการเปรียบเทียบประเด็นการนำเสนอมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา (วิชาชีพครู) เพื่อรับรองปริญญาจากคุรุสภา