วันที่ 15 กรกฎาคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งในช่วงเช้า รายงานตัว ชำระเงิน และถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษา

ในช่วงบ่าย
ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวเปิด และกล่าวให้โอวาทต้อนรับนักศึกษาใหม่

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษา และแนะนำการบริหารงานหลักสูตร ปริญญาโท – ปริญญาเอก ในภาพรวม

ต่อมาบรรยาย “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
โดย ดร.พณกฤษ บุญพบ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บรรยาย “แนะนำการใช้ฐานข้อมูลสืบค้นเพื่อการวิจัย ของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย ผศ.ดร. กรกฎ จำเนียร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรยาย “แนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ภาษา โดยนางสาวชนัยชนม์ ดำศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในช่วงท้ายมีบรรยาย “ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ผศ.ดร.รัฐพร กลิ่นมาลี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ