ขั้นตอนการรายงานตัว
สำหรับนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) 1/2566 รอบที่ 1

ก่อนอื่น อย่าลืม!อ่านรายละเอียดประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
https://graduatenstru.com/2023/06/20/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ-3/

ขั้นที่ 1 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ :
https://admis.nstru.ac.th/admis_nstru/index.php?page=check

ขั้นที่ 2 สามารถบันทึกข้อมูลการรายงานตัว และพิมพ์ใบรายงานตัวได้ที่เว็บไซต์ :
https://admis.nstru.ac.th/admis_report/

ขั้นที่ 3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2566
🟠 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ที่ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พิกัด https://goo.gl/maps/vZycdMMDxoESRTZ9A

🟠หลักฐานที่ใช้สำหรับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
• สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา 2 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
• รูปถ่ายหน้าตรง ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
• สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
*เอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

🟠 สามารถชำระเงินโดยใช้ Mobile Banking
– ค่าขึ้นทะเบียน สำหรับนักศึกษา ปริญญาโท 2,000 บาท
– ค่าขึ้นทะเบียน สำหรับนักศึกษา ปริญญาเอก 3,400 บาท