บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชนำโดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา และดร.รัฐพร กลิ่นมาลี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จัดขบวนอัญเชิญปกปริญญาบัตรและชุดครุยวิทยฐานะ ในพิธีถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา การบริหารการศึกษา แด่ พระครูบรรหารวุฒิชัย ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดินครศรีธรรมราช เจ้าอาวาสวัดพรหมโลก ณ วัดพรหมโลกตำบลพฺรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพิธีถวายปริญญาในครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตัวแทนส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่มาร่วมพิธีและร่วมแสดงมุทิตาสักการะกันอย่างคับคั่ง

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nstru.graduate&set=a.756704339789310