บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันที่ 27 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา และนำไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์หลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะครุศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 924 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช