บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ” ครั้งที่ 1 โดยการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Online) และในสถานที่จริง (On-Site) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดพิธี

โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ

“การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและแนวทางการป้องกันการถูกปฏิเสธจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร์

“ประเภทของแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการและแนวทางการดำเนินการเข้าสู่ฐาน SCOPUS” โดย Dr.Wagas Mehmood

ช่วงบ่ายบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์

ช่วงท้ายของกิจกรรมเปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอแนวคิดและความมุ่งหวังในการพัฒนาบทความและความก้าวหน้าของผลงานต่อ

โดยทีมวิทยากร และร่วมตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะ