บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ขอแสดงความยินดี กับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพร กลิ่นมาลี

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566