บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ได้แก่

✅ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

✅การบริหารการศึกษา

✅ได้รับใบประกอบวิชาชีพ

✅การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

✅นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

✅นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

✅เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

✅การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

✅นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล

✅สื่อสารการเมือง

✅ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น