วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมสัมมนาวิพากษ์ร่างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2565)

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร

2. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต

3. รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

4. รองศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

6. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

ณ ห้องประชุม 924 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ Online ผ่านระบบ Google Meet

ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ร่วมกันเติมเต็มเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น