วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 2