วันที่ 12 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุม การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นำโดยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และมีหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และหลักสูตรการบริหารเพื่อการพัฒนา เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน