บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยโดย กรรมการปรับปรุงหลักสูตร ทล.ท. และ ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.ฉัตรชัย แก้วดี จัดประชุมเสวนาลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรผลิตนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder’s need) ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช