บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการประเมินการจัดการความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 924 อาคาร 9 ชั้น 2

โดยได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ ประธานกรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง กรรมการ

๓. อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ กรรมการ

๔. ดร.เพชร รองพล กรรมการ

๕. ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ชี้แนะให้เห็นโอกาสที่จะปรับปรุงบัณฑิตวิทยาลัยให้ดีขึ้น

บัณฑิตวิทยาลัย จะนำข้อเสนอแนะมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิผลและความสามารถที่ดีขึ้น