มรภ.นศ. เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสี่

วันนี้ (13 สิงหาคม 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสี่ ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) นี้ มหาวิทยาลัยได้นำเสนอในส่วนของข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเรื่องของผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธ์กิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ