บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565