วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ประชุมทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2566-2570 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี เป็นวิทยากร นำเสนอกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ทั้งนี้ขอบคุณคณาจารย์รวมถึงบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันจัดทำปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัย