บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2565 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริรัตน์ ทองมีศรี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้ให้ข้อชี้แนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น