บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริรัตน์ ทองมีศรี ผศ.ดร.ลดาวัลย์ เเก้วสีนวล และดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้ให้ข้อชี้แนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

ภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/nstru.graduate/posts/pfbid023hjFCeF3E5pLV9nScP5r1kYuXqyY5UKXS7fq4Gd8JSDzh63QRCanK7ZvDbpHppvl