วันที่ 9 กรกฏาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการสอบวัดคุณสมบัติภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร 19 ทั้งนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อำนวยความสะดวก