มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

ระดับ ปริญญาโท

รหัส 9503 สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) คณะครุศาสตร์

ที่ชื่อ – สกุล ผู้สมัครหมายเหตุ
1นางสาวพิมพ์ขวัญ คงอุปสอบสัมภาษณ์วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. 
2นายสุนทร เตียวัฒนาตระกูลผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Google Meet
3นายกฤษณะ บุญโยมลิงก์ห้องสอบ: https://meet.google.com/xop-ppwm-hxn
4นางสาวจิรดา เสนอินทร์ไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสาร คลิกที่นี่
5นางสาวฐปนี ปูทอง 
6นายกันต์ศุภณัช เกื้อกิ้ม 

รหัส 9504 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา แผน ก2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) คณะครุศาสตร์

ที่ชื่อ – สกุล ผู้สมัครหมายเหตุ
1นางวิภารัตน์ ทองแท้สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. 
  ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Google Meet
  ลิงก์ห้องสอบ: https://meet.google.com/jzz-rbwu-hmt
ไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสาร คลิกที่นี่

รหัสวิชา 9507 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ที่ชื่อ – สกุล ผู้สมัครหมายเหตุ
1นายวสันต์ คงไสยะสอบสัมภาษณ์วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. 
  ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Google Meet
  ลิงก์ห้องสอบ: https://meet.google.com/pep-jmts-ngi
ไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสาร คลิกที่นี่

รหัสวิชา 9514 สาขาวิชาสื่อสารการเมือง(เรียนรายวิชาและการค้นคว้าอิสระ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ชื่อ – สกุล ผู้สมัครหมายเหตุ
1นายธนาวุธ คงจันทร์สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. 
  ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Google Meet
  ลิงก์ห้องสอบ: https://meet.google.com/dbh-mvpr-rrf
ไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสาร คลิกที่นี่

ระดับ ปริญญาเอก

รหัส 9704 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา(เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)  คณะคณะครุศาสตร์

ที่ชื่อ – สกุล ผู้สมัครหมายเหตุ
1นางสาวศศิชา อินทวิเชียรสอบสัมภาษณ์วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. 
2นางสาววัชรากร ทองช่วยผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Google Meet
3นางสาวจินตนา แก้ววิจิตรลิงก์ห้องสอบ: https://meet.google.com/jzz-rbwu-hmt
4นางสาวเบญจา ทองพันธ์ไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสาร คลิกที่นี่
5นางณัฏฐ์พัชร์ นิลวงค์ 
6นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ 
7นางสาวสุชาดา จิตกล้า 

รหัสวิชา 9714 สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล(เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)  คณะวิทยาการจัดการ

ที่ชื่อ – สกุล ผู้สมัครหมายเหตุ
1นางสาวตมิสา ทิพยะสอบสัมภาษณ์วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. 
  ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Google Meet
  ลิงก์ห้องสอบ: https://meet.google.com/svy-auve-gah
ไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสาร คลิกที่นี่