บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะเทคโนฯ มรภ.นศ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแผนธุรกิจเพื่อขอทุนอุดหนุนกลุ่มอุตสาหกรรมชุมชน

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรปรัชญดุษฎีบัณฑิตและเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

แผบธุรกิจเพื่อขอทุนอุดหนุนกลุ่มอุตสาหกรรมชุมชน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ คุณกรกฎ เตติรานนท์ ประรานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ดร.ศณัทชา รีระชุนห์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์กร การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดขาย การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน แผนธุรกิจตามแนวทาง “BMC-Business Model Canvas” แชร์ประสบการณ์ความสำเร็จในการทำธุรกิจWorkshop : การจัดแผนธุรกิจเพื่องอทุนอุดหนุน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังเข้ารับการอบรม