บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565 ระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากนั้น รศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ต่อด้วยการบรรยาย “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ผู้อำนวยการสำนัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บรรยาย “ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

โดย ดร.รัฐพร กลิ่นมาลี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ จากนั้นเป็นการบรรยาย “แนะนำการใช้ฐานข้อมูลสืบค้นเพื่อการวิจัย ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ” โดย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ” ต่อด้วยการบรรยาย “แนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของศูนย์ภาษาฯ” และในภาคบ่ายนักศึกษาเข้าพบคณาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อชี้ทำความเข้าใจในรายละเอียดด้านต่าง ๆ