วันที่ 25 มิถุนายน 2565 (วันแรกของกิจกรรม) บัณฑิตวิทยาลัยโดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติขั้นสูง ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ชั้น 4 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/nstru.graduate/posts/pfbid0Cjtq96bL4ZgsfvaiBpwscqw2dj6i8BzLG1AP8JivT6x5gpzh5r2ZNLQiP22Z6XVzl