บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมหารือเกี่ยวกับงานบริการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการจัดการประชุม