บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 โดย รศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปานเป็นประธานในการประชุม