วันที่ 19 มิถุนายน บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศการรับทราบ หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculumn Online : CHECO)” ณ ห้อง 1939 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไดัรับเกียรติจาก คุณจักรพงษ์ ปัญญาพูนตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา คุณสุทธิรา คำสิน ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา และคุณสมคิด คำผง นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม