หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รับสมัครผู้สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการ

” แผนธุรกิจเพื่อขอทุนอุดหนุนกลุ่มอุตสาหกรรมชุมชน “

โดยมีวิทยากร

คุณกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้า จังหวัดนครศรีธรรมราช

และ ดร.ศณัทษา ธีระชุนห์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร่ศรีธรรมราช

ลงทะเบียนฟรี

ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบ 100 ท่าน

https://forms.gle/MSN278926BagtU8FA