บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

🦉ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบ CU-TEP
📝CU-TEP รอบที่ 2/2565
วันที่เปิดระบบรับสมัคร : 8-12 มิถุนายน 2565
สมัครได้ที่ : https://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC (ในช่วงเวลาที่เปิดระบบรับสมัคร 8-12 มิถุนายน 2565)
วันที่สอบ : เสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
สถานที่สอบ : อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เวลาที่สอบ : 08.30-11.30 น.
โดยจัดสอบภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าสอบจะต้องมีผลการตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ออกใบรับรองได้ ภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน (หรือไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ได้รับการตรวจ) มาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ และสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการเข้าสอบ
🤩รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 075-845532