บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๙ ชั้น ๒