บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ดร.สมปอง รักษาธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตรวจเยี่ยมบริเวณ อาคาร 9 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยและห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาใหม่