บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดการสัมมนากำหนดนโยบายเพื่อการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ณ ห้อง 3820

โดย

รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

ดร.สมปอง รักษาธรรม

และ รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

โดยมีนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนและสะท้อนแนวคิด