ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์บันทึกข้อมูลรายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2565

– บันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบชำระค่ารายงานตัว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

– ชำระเงินรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

Link : http://regis.nstru.ac.th/coltapulish/index_interview_pass_013_2565.php