บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

การสัมมนากำหนดนโยบายเพื่อการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษาไทย ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับไหม่

โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
คณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ดร.สมปอง รักษาธรรม
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น
ณ ห้อง 3820 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช