บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

📣ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ผ่านระบบออนไลน์ ในสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


อ่านได้ที่ :https://drive.google.com/file/d/1KVSgtVW79O9saCnImC9WGBPxCY99MuKi/view?usp=sharing