📣ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)