โค้งสุดท้าย !!! รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปริญญาโท และปริญญาเอก) บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2565

** สมัครผ่านระบบออนไลน์ แสกนคิวอาร์โค้ดในภาพ เว็บไซต์รับสมัคร admis.nstru.ac.t0h (ลบเลข 0 หลังt)

*ผู้สมัครท่านใดสมัครแล้วอย่าลืมชำระเงินและส่งเอกสารหลักฐานมายัง บัณฑิตวิทยาลัย ตามที่อยู่ที่พิมพ์ในระบบ คู่มือการรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1UwoB1jsIJRQPguPPBRJZE11McVPMN1Yo/edit?fbclid=IwAR0bfKR_nAlVx0v6wJA_Ptu8vVrKkGPzcsR7WQknU6_byyVeS3MMBYywj98 รายละเอียดหลักสูตร https://graduatenstru.com/?page_id=110

เว็บไซต์ : https://graduatenstru.com

?ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ▶️ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

?ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ▶️ นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (เปิดรับเฉพาะระดับปริญญาโทเท่านั้น) ▶️ การบริหารการศึกษา (เปิดรับทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก) ▶️ การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (เปิดรับทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก) ▶️ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (เปิดรับทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก) ▶️ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เปิดรับทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก) ▶️ การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เปิดรับทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก) ▶️ สื่อสารการเมือง (เปิดรับทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก) ▶️ นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล (เปิดรับทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เว็บไซต์ : https://graduatenstru.com โทร : 075-377438 #วิชาชีพครู #ปบัณฑิต #ปริญญาโท #ปริญญาเอก