วันนี้ (15 มีนาคม 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จัดเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ระบบวิดีทัศน์ทางไกล โปรแกรม Z00m Meeting ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. พิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดีกล่าวรายงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน เวลา 09.00น. เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกมายุคใหม่ บทบาทใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น” โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เวลา 11.00 น. พิธีกร โดยนางสาวณัฐณิชา คงพันธ์ กล่าวขอบคุณ คุณชวน หลีกภัย และบันทึกภาพหน้าจอร่วมกัน อ่านรายชื่อผลงานแนวปฏิบัติที่ดีทั้งของหน่วยงานภายในและภายนอก เวลา 11.15 น. เปิดคลิปแนวปฏิบัติที่ดี ทั้ง 8 ตอน เวลา 13.00 น. พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 รางวัล รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ระดับหน่วยงาน จำนวน 13 รางวัล รางวัลอาจารย์นักพัฒนาตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 32 รางวัล และพิธีกรขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมและปิดกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้ความสำคัญต่อการจัดงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา เพราะเล็งเห็นความสำคัญของการนำการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นเสาหลักในการทำงาน ทั้งการวางแผน การดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูล การประมวลผล การสรุปผลการดำเนินงาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย และผลจากการปฏิบัติที่ดีนั้น เป็นปัจจัยเกื้อกูลก่อให้เกิดองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน และนำมาสู่กิจกรรมงานเวทีคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 12 กิจกรรมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมเวทีคุณภาพสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพทุกมิติ พร้อมทั้งยกย่องให้เกียรติหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกที่มีแนวปฏิบัติที่ดี หรือ Good Practice รวมถึงการมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่หน่วยงานภายในที่ได้รับรางวัลการประกันคุณภาพภายระดับหลักสูตร คณะ และหน่วยงาน

ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ได้รับรางวัลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน NSTRU Quality Award ในฐานะที่มีผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (SSR) สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระดับสำนัก สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม