กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยจัดงานสัมมนาวิชาการทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  Education NEXT Forum 2022 ภายใต้แนวคิดหลัก “Rethinking the Future Education for the Emerging Needs of Society” ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar เพื่อทบทวนการศึกษาในอนาคตสำหรับความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ของสังคม ในการจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากโรคระบาด การยกระดับการพัฒนาศักยภาพ การเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเรียนรู้แบบใหม่ การเพิ่มคุณภาพหลักสูตร การวิจัย และเรียนการสอนให้สอดรับกับทิศทางของโลก เพื่อรับมือการขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital –Life และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.conferencethaiseries.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร. 0-2661-7750 ต่อ 221, 222 และ 223 หรือที่ Email:pimphatsara@absolutealliances.com