บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปริญญาโท และปริญญาเอก)บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2565** สมัครผ่านระบบออนไลน์ แสกนคิวอาร์โค้ดในภาพคู่มือการรับสมัคร