บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพในรูปแบบเสวนาออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet