ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก) 2564

สามารถอ่านประกาศ ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1IP6hgBeQ3Nj3hbORiZELEXV-1bYzsv6k/view?usp=sharing

ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์

http://regis.nstru.ac.th/coltapulishbandid/interview_pass.php

พร้อมแนบไฟล์รูปสุภาพ ได้ตั้งแต่วันที่ 20-23 กรกฏาคม 2564

ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai Next ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ปฐมนิเทศน์นักศึกษา วันที่ 24 กรกฏาคม 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์

นักศึกษาที่รายงานตัวเสร็จแล้วเข้ากลุ่มไลน์ตามสาขาของตนเอง ดังต่อไปนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
http://line.me/ti/g/sCL_WGe-z-

สาขาการบริหารการศึกษา
• ปริญญาโท
แผน ก.2 http://line.me/ti/g/7X-6dX1Rad
แผน ข http://line.me/ti/g/AJLNIrBLbu
• ปริญญาเอก
แบบ 1.1 http://line.me/ti/g/iDvUTWGT59
แบบ 2.1 http://line.me/ti/g/BCRpj3ytXu

สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
• ปริญญาโท http://line.me/ti/g/ziz9Lfyako
• ปริญญาเอก http://line.me/ti/g/uI13m3Unlu

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• ปริญญาโท http://line.me/ti/g/Wsd6cYFQI9
• ปริญญาเอก http://line.me/ti/g/pnagEuBggF

สาขานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์
• ปริญญาโท http://line.me/ti/g/v9MiJ168WM
• ปริญญาเอก http://line.me/ti/g/kVDs8F-Gio

สาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
• ปริญญาโท http://line.me/ti/g/D00Hl79seO
• ปริญญาเอก http://line.me/ti/g/xb5d_EoZeA

สาขาการนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
• ปริญญาโท http://line.me/ti/g/0Kh8Ydrs6i